Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
Код за ЄДРПОУ00110177
Організаційно-правова формаВАТ

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис.грн.)Орендовані основні засоби (тис.грн.)Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:6660.900 7424.500 0.000 0.000 6660.900 7424.500 
- будівлі та споруди4739.200 4396.700 0.000 0.000 4739.200 4396.700 
- машини та обладнання1662.900 2616.100 0.000 0.000 1662.900 2616.100 
- транспортні засоби198.100 277.900 0.000 0.000 198.100 277.900 
- інші60.700 133.800 0.000 0.000 60.700 133.800 
2. Невиробничого призначення:0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- будівлі та споруди0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- машини та обладнання0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- транспортні засоби0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- інші0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Усього6660.900 7424.500 0.000 0.000 6660.900 7424.500 
ПоясненняСтупiнь зносу основних засобiв складає 75,2%. Ступiнь використання 32%. Термiн використання 16 рокiв. Обмежень на використання основних засобiв не має. Зменшення вартостi основних засобiв на кiнець року зумовлене їх зносом. 

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис.грн.)Відсоток за користування коштами (% річних)Дата погашення
Кредити банку, у тому чіслі:X700.000 XX
  Довгостроковий30.06.2005 700.000 16.000 10.07.2008 
Примітки: д/н

 

Зобов'язання за цінними паперами, у тому чіслі:X0.000 XX
  д/н 0.000 0.000  
Примітки: д/н

 

за облігаціями (за кожним випуском):X0.000 XX
за векселями (всього)X0.000 XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0.000 XX
  д/в 0.000  
Примітки: д/н

 

Податкові зобов'язанняX131.200 XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0.000 XX
Інші зобов'язанняX326.100 XX
Усього зобов'язаньX1157.300 XX

Примітки: д/н