Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
Код за ЄДРПОУ00110177
Організаційно-правова формаВАТ

Розрахунок вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами

за станом на кінець звітного року

Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00110177

Одиниця виміру: тис. грн.
Найменування статтіКод рядкаЗа даними балансу, на кінець звітного періодуРозрахункові дані, на кінець звітного періоду
1234
АКТИВИ   
Нематеріальні активи: залишкова вартість0100.0000.000
Незавершене будівництво020284.000284.000
Основні засоби: залишкова вартість0307424.5007424.500
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції0450.0000.000
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.0000.000
Відстрочені податкові активи0600.0000.000
Інші необоротні активи0700.0000.000
Запаси: виробничі запаси100955.900955.900
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.0000.000
Запаси: незавершене виробництво1200.0000.000
Запаси: готова продукція130473.700473.700
Запаси: товари1400.0000.000
Векселі одержані1500.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість160224.800224.800
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом1700.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами180179.900179.900
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів1900.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків2000.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість2104.2004.200
Поточні фінансові інвестиції2200.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті23017.00017.000
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті2400.5000.500
Інші оборотні активи2500.0000.000
Витрати майбутніх періодів2700.0000.000
   0.000
   0.000
   0.000
Активи, усього9564.5009564.500
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   
Довгострокові кредити банків440700.000700.000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.0000.000
Відстроченні податкові зобов'язання4600.0000.000
Інші довгострокові зобов'язання4700.0000.000
Короткострокові кредити банків5000.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.0000.000
Векселі видані5200.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53061.60061.600
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів54079.70079.700
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом550131.200131.200
Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів5600.0000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування57090.70090.700
Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці58094.10094.100
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками5900.0000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків6000.0000.000
Інші поточні зобов'язання6100.0000.000
Усього за розділом ІІ4300.0000.000
Доходи майбутніх періодів6300.0000.000
   0.000
   0.000
   0.000
Зобов'язання, усього1157.3001157.300
Розрахункова вартість чистих активів8407.2008407.200
Статутний капітал3003603.7003603.700
Неоплачений капітал3600.0000.000
Вилучений капітал3700.0000.000
   0.000
   0.000
   0.000
Скоригований статутний капітал3603.7003603.700

Примітки: д/в

Висновок: д/в

Керівник: 
Головний бухгалтер: