Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
Код за ЄДРПОУ00110177
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2006 | 01 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"за ЄДРПОУ00110177
ТериторіяЖитомирська областьза КОАТУУ1822380803
Орган державного управліннясамостiйнеза СПОДУ7774
Галузь (вид діяльності)ПРОМИСЛОВIСТЬ НЕРУДНИХ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВза ЗКГНГ16180
Вид єкономічної діяльностіВИДОБУВАННЯ КАМЕНЮ ДЛЯ БУДIВНИЦТВАза КВЕД14.11.0
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
2005 р.

Форма N4   код за ДКУД 1801005
СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року0103603.7000.00.03638.6000.0697.1000.00.07939.400
Коригування:
Зміна облікової політики0200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Виправлення помилок0300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни0400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Скоригований залишок на початок року0503603.7000.00.03638.6000.0697.1000.00.07939.400
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів0600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка основних засобів0700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка незавершеного будівництва0800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка незавершеного будівництва0900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка нематеріальних активів1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка нематеріальних активів1100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період1300.00.00.00.00.0767.8000.00.0767.800
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)1400.00.00.00.00.0-300.00.00.0-300.0
Спрямування прибутку до статутного капіталу1500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Відрахування до резервного капіталу1600.00.00.00.034.900-34.9000.00.00.0
1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Внески учасників:
Внески до капіталу1800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Погашення заборгованості з капіталу1900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Перепродаж викуплених акцій (часток)2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Анулювання викуплених акцій (часток)2300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення частки в капіталі2400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Зменшення номінальної вартості акцій2500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків2600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Безкоштовно отримані активи2700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом змін в капіталі2900.00.00.00.034.900432.9000.00.0467.800
Залишок на кінець року3003603.7000.00.03638.60034.9001130.00.00.08407.200

Керівник: Гопанчук Антон Пилипович
Головний бухгалтер: Желiзко Марiя Iванiвна