Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
Код за ЄДРПОУ00110177
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2006 | 01 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"за ЄДРПОУ00110177
ТериторіяЖитомирська областьза КОАТУУ1822380803
Форма власностіколективна власнiстьза КФВ20
Орган державного управліннясамостiйнеза СПОДУ7774
Галузь (вид діяльності)ПРОМИСЛОВIСТЬ НЕРУДНИХ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВза ЗКГНГ16180
Вид єкономічної діяльностіВИДОБУВАННЯ КАМЕНЮ ДЛЯ БУДIВНИЦТВАза КВЕД14.11.0
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 
Адреса11563, Житомирська область, Коростенський, с. Гулянка, вул. Молодiжна буд. 18  

БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Форма N1   код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:   
   залишкова вартість0100.00.0
   первісна вартість0110.00.0
   накопичена амортизація0120.00.0
Незавершене будівництво020284.0284.0
Основні засоби:   
   залишкова вартість0306660.9007424.500
   первісна вартість03129023.30030553.400
   знос03222362.40023128.900
Довгострокові фінансові інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
   інші фінансові інвестиції0450.00.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи0600.00.0
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І0806944.9007708.500
ІІ. Оборотні активи 
Запаси:   
   виробничі запаси100959.900955.900
   тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
   незавершене виробництво1200.00.0
   готова продукція130820.300473.700
   товари1400.00.0
Векселі одержані1500.00.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
   чиста реалізаційна вартість160178.700224.800
   первісна вартість161178.700224.800
   резерв сумнівних боргів1620.00.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
   з бюджетом17070.7000.0
   за виданими авансами180292.300179.900
   з нарахованих доходів1900.00.0
   із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість21053.3004.200
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
   в національній валюті2303.60017.0
   в іноземній валюті2403.4000.500
Інші оборотні активи25026.8000.0
Усього за розділом ІI2602409.01856.0
ІІІ. Витрати майбутніх періодів27031.9000.0
БАЛАНС2809385.8009564.500

 

ПАСИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал 
Статутний капітал3003603.7003603.700
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал3200.00.0
Інший додатковий капітал3303638.6003638.600
Резервний капітал3400.034.900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350697.1001130.0
Неоплачений капітал3600.00.0
Вилучений капітал3700.00.0
Усього за розділом І3807939.4008407.200
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу4000.00.0
Інші забезпечення4100.00.0
4150.00.0
4160.00.0
Цільове фінансування4200.00.0
Усього за розділом ІI4300.00.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків440599.700700.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання4700.00.0
Усього за розділом ІII480599.700700.0
ІV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків5000.00.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані52091.9000.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53018.50061.600
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
   з одержаних авансів540190.10079.700
   з бюджетом550283.0131.200
   з позабюджетних платежів5600.00.0
   зі страхування57095.30090.700
   з оплати праці580143.40094.100
   з учасниками5900.00.0
   із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання61024.5000.0
Усього за розділом ІV620846.700457.300
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
БАЛАНС6409385.8009564.500

Керівник: Гопанчук Антон Пилипович
Головний бухгалтер: Желiзко Марiя Iванiвна