Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
Код за ЄДРПОУ00110177
Організаційно-правова формаВАТ

Основні відомості про емітента

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента

Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" 
Скорочене найменуванняВАТ "УКБМ" 
Код за ЄДРПОУ00110177 
за КОАТУУ1822380803 
Територія (область)Житомирська область 
РайонКоростенський 
Поштовий індекс11563 
Населений пунктс. Гулянка 
Вулицявул. Молодiжна буд. 18 
Міжміський код та телефон(242) 4-44-65 
Факс4-44-65 
E-mailвiдсутня 
WWW-адресавiдсутня 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Номер свідоцтва12891200000000012 
Дата видачі05 жовтня 2004 р. 
Орган, що видав свідоцтвоКоростенська районна держадмiнiстрацiя Житомирської областi 
Зареєстрований статутний капітал (грн.)3603694 

Банківські установи, що обслуговують емітента

Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за основним поточним рахунком
Коростенське вiддiлення "Промiнвестбанку" 
МФО банку311391 
Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за валютним рахунком
Коростенське вiддiлення "Промiнвестбанку" 
МФО банку311391 

Основні види діяльності

Код за ЗКГНГВид діяльності
16180 ВИДОБУВАННЯ КАМЕНЮ ДЛЯ БУДIВНИЦТВА 
16211 МОНТАЖ ТА УСТАНОВЛЕННЯ ДВИГУНIВ I ТУРБIН 
  

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Надрокористування 2222 16 серпня 2000 р. Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв 16 серпня 2020 р. 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

НайменуванняМісцезнаходження (поштова адреса)
д/н
  
Асоціації
д/в д/в 
Корпорації
д/в д/в 
Консорціуми
д/в д/в 
Концерни
д/в д/в 
Інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами
д/в д/в 

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)99.980 
Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб55 
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)0.020 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)77 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
77 
 - сертифікатів облігацій
Кількість виданих бланків сертифікатів цінних паперів (штук)55 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
55 
 - сертифікатів облігацій

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)289 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)12 
Фонд оплати праці - всього (тис.грн.)3201.900 

Інформація про посадових осіб емітента

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіРік народженняОсвітаСтаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова правлiння Гопанчук Антон Пилипович 1949 вища 28 Промiнвестбанк, начальник вiддiлу 
Примітки:Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. В звiтному роцi змiн в персональному складi службових осiб не було.

 

Член правлiння Iльченко Борис Якович 1941 вища 16 Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв, механiк 
Примітки:Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. В звiтному роцi змiн в персональному складi службових осiб не було.

 

Член правлiння Гарбовський Вiталiй Йосипович 1952 середня-спецiальна 11 Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв, заступник голови правлiння 
Примітки:Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. В звiтному роцi змiн в персональному складi службових осiб не було.

 

Член правлiння Голуб Петро Сергiйович 1949 середня-спецiальна 13 Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв, головний iнженер 
Примітки:Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. В звiтному роцi змiн в персональному складi службових осiб не було.

 

Член правлiння Представник ПIБ, Крутько Михайло Миколайович 1952 вища 28 керуючий вiддiлення Промiнвестбанку 
Примітки:Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. В звiтному роцi змiн в персональному складi службових осiб не було.

 

Член правлiння /головний бухгалтер Желiзко Марiя Iванiвна 1956 середня-спецiальна 15 головний бухгалтер фiрми "Агро" 
Примітки:Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. В звiтному роцi змiн в персональному складi службових осiб не було.

 

Голова Спостережної ради Представник ПIБ, Палiєнко Володимир Павлович 1950 вища 28 директор департаменту Промiнвестбанку 
Примітки:Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. В звiтному роцi змiн в персональному складi службових осiб не було.

 

Член Спостережної ради Представник ПIБ, Кирилюк Олексiй Федорович 1975 вища 10 начальник юридичного департаменту Промiнвестбанку 
Примітки:Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. В звiтному роцi змiн в персональному складi службових осiб не було.

 

Член Спостережної ради Представник ПIБ, Демченко Валентина Юрiївна 1957 вища 23 заступник начальника департаменту Промiнвестбанку 
Примітки:Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. В звiтному роцi змiн в персональному складi службових осiб не було.

 

10 Голова Ревiзiйної комiсiї Корнiюк Галина Василiвна 1952 вища 20 Ушицький комбiнат будматерiалiв, головний бухгалтер 
Примітки:Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. В звiтному роцi змiн в персональному складi службових осiб не було.

 

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи/
П.І.Б. фізичної особи
Код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Промiнвестбанк 00039002 м. Київ, пров. Шевченка буд. 12 21.12.2001 14411606 99.980 14411606 
д/в  0.000 
Усього:14411606 99.980 14411606 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаП.І.Б. посадової особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Член правлiння Iльченко Борис Якович 21.12.2001 20 0.001 20 
Член правлiння Гарбовський Вiталiй Йосипович 21.12.2001 80 0.001 80 
Член правлiння Голуб Петро Сергiйович 21.12.2001 100 0.001 100 
Голова Спостережної ради Представник ПIБ, Палiєнко Володимир Павлович 21.12.2001 14411606 99.980 14411606 
Усього:14411806 99.983 14411806 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

Найменування друкованого органуwww.finance.ua 
Передплатний індексд/в 
Тираж
Дата публікації звіту20.05.2005 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівпозачерговічергові
  
Місце проведенняЖитомирська обл., Коростенський р-н, с. Гулянка, вул. Молодiжна буд. 18 
Дата проведення28 квітня 2005 р. 
Кворум зборів (%)99.990 
Питання порядку денного:1.Звiт голови правлiння ВАТ "УКБМ" про результати роботи Товариства за 2004 р.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї ВАТ УКБМ".
3.Обговорення та затвердження звiтiв голови Правлiння та Ревiзiйноїкомiсiїї ВАТ "УКБМ".
4. Затвердження змiн до Статуту.
5. Рiзне. 

Інформація про дивіденди

Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період (якщо вони будуть виплачуватись)01 листопада 2005 р. 
Дата початку виплати дивідендів за звітний період01 листопада 2005 р. 
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період31 грудня 2005 р. 
 за звітний періодза період попередній звітному
Сума нарахованих дивідендів, грн.0.000 300000.000 
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.02081 
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.0.000 300000.000 
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.02081 

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Облiковець" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ24571813 
Код території за КОАТУУд/в 
Територія (область)Київська 
РайонПодольський 
Поштовий індекс01034 
Населений пунктм. Київ 
Вулиця, будиноквул. Ярославiв Вал буд. 7 
Міжміський код та телефон(044) 235-00-12 
Факс235-00-12 
E-mailвiдсутня 
WWW-адресавiдсутня 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАВ 020564 
Дата видачі ліцензії (дозволу)24 лютого 2006 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
НайменуванняПриватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт" 
Організаційно-правова формаПриватне пiдприємство 
Код за ЄДРПОУ31133478 
Код території за КОАТУУ1810136600 
Територія (область)Житомирська 
РайонКорольовський 
Поштовий індекс10014 
Населений пунктм. Житомир 
Вулиця, будинокНовий Бульвар, 9 
Міжміський код та телефон(0412) 418-551 
Факс413-556 
E-mailвiдсутня 
WWW-адресавiдсутня 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності002429 
Дата видачі ліцензії (дозволу)26 січня 2001 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата Україна 

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
 В звiтному перiодi iстотнi факти в дiяльностi Товариства не траплялись