Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Кременецький завод порошкової металургiї"
Код за ЄДРПОУ14035982
Організаційно-правова формаВАТ

Основні відомості про емітента

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента

Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Кременецький завод порошкової металургiї" 
Скорочене найменуванняВАТ "Кременецький завод порошкової металургiї" 
Код за ЄДРПОУ14035982 
за КОАТУУ6123410100 
Територія (область)Тернопiльська область 
РайонКременецький 
Поштовий індекс47002 
Населений пунктКременець 
ВулицяТекстильникiв, 1 
Міжміський код та телефон(03546) 243-60 
Факс243-60 
E-mailд/н 
WWW-адресад/н 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Номер свідоцтва14035982 
Дата видачі17 січня 1995 р. 
Орган, що видав свідоцтвом. Кременець, райдержадмiнiстрацiя, управлiння економiки 
Зареєстрований статутний капітал (грн.)165900 

Банківські установи, що обслуговують емітента

Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за основним поточним рахунком
АКБ Укрсоцбанк 
МФО банку338385 
Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за валютним рахунком
д/н 
МФО банку

Основні види діяльності

Код за ЗКГНГВид діяльності
12810 Промисловiсть твердих сплавiв, тугоплавких i жаромiцних металiв 
14834 Виробництво металевої транспортної тари 
71500 Посередницькi послуги при купiвлi - продажi товарiв народного споживання 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
д/н  д/н  

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

НайменуванняМісцезнаходження (поштова адреса)
д/н
д/н д/н 
Асоціації
  
Корпорації
  
Консорціуми
  
Концерни
  
Інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами
  

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб0000000011 
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)70.090 
Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб0000002646 
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)29.910 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)0000002700 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
0000002700 
 - сертифікатів облігацій0000000000 
Кількість виданих бланків сертифікатів цінних паперів (штук)0000002652 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
0000002652 
 - сертифікатів облігацій0000000000 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)0000000023 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)0000000000 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)0000000000 
Фонд оплати праці - всього (тис.грн.)103.100 

Інформація про посадових осіб емітента

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіРік народженняОсвітаСтаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
0001 Голова правлiння Лановецький Ярослав Афанасiйович 1954 Вища 16 Директор Кременецького заводу порошкової металургiї 
Примітки:У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0002 Член правлiння. головний бухгалтер Савчук Юрiй Степанович 1959 Вища 21 Головний економiст ВАТ"Кременецького заводу порошкової металургiї" 
Примітки:У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0003 Член правлiння Бакалець Iгор Петрович 1945 Вища 11 Заступник голови правлiння ВАТ"Кременецького заводу порошкової металургiї" 
Примітки:У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0004 Голова ревiзiйної комiсiї Вiтомський Дмитро Петрович 1951 Вища 15 Начальник металокерамiчного цеху Кременецького заводу порошкової металургiї 
Примітки:У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0005 Голова спостережної ради Пакулов Сергiй Миколайович 1952 Вища 16 Президент АТ "Мiжнародний фонд промислових iнвестицiй "НафтоГазПРОМ" 
Примітки:У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Представник акцiонера юридичної особи АТ"МФПI НафтоГазПРОМ"

 

0006 Член спостережної ради Петров Вiктор Володимирович 1965 Вища 04 Заступник промислово- iнвестицiйного консорцiуму "Металургiя" м. Запорiжжя 
Примітки:У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Представник акцiонера юридичної особи Український промислово-iнвестицiйний консорцiум "Металургiя"

 

0007 Член спостережної ради Представник АТ"Мiжнародна фондова компанiя" 0000 д/н 00 д/н 
Примітки:У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи/
П.І.Б. фізичної особи
Код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
ТОВ "Сельхозпродукт" 30226063 Харкiвська обл., Харкiвський район, с. Липцi, вул. Пушкiнська, 20 24.06.1999 000000004146450 24.990 000000004146450 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Матвiєнко Роман Петрович 05.04.1997 000000001050000 6.330 000000001050000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Усього:5196450 31.320 5196450 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаП.І.Б. посадової особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Голова правлiння Лановецький Ярослав Афанасiйович 20.11.1996 000000000068550 0.410 000000000068550 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член правлiння Савчук Юрiй Степанович 20.11.1996 000000000001575 0.010 000000000001575 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член правлiння Бакалець Iгор Петрович  000000000000000 0.000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Голова ревiзiйної комiсiї Вiтомський Дмитро Петрович 20.11.1996 000000000012075 0.070 000000000012075 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Голова спостережної ради Пакулов Сергiй Миколайович  000000000000000 0.000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член спостережної ради Петров Вiктор Володимирович  000000000000000 0.000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Член спостережної ради Представник АТ"Мiжнародна фондова компанiя"  000000000000000 0.000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Усього:82200 0.490 82200 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

Найменування друкованого органуд/н 
Передплатний індексд/н 
Тираж0000000000 
Дата публікації звіту 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівпозачерговічергові
  
Місце проведенняТернопiльська обл., м. Кременець, вул. Текстильникiв, 1 
Дата проведення06 липня 2005 р. 
Кворум зборів (%)60.150 
Питання порядку денного:1. Звiт правлiння товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2004 рiк та затвердження балансу ВАТ "Кременецький завод порошкової металургiї" станом на 01.01.2005 р. 2.Звiт спостережної ради товариства за 2004 рiк.3.Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2004 рiк.. 

Інформація про дивіденди

Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період (якщо вони будуть виплачуватись) 
Дата початку виплати дивідендів за звітний період 
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період 
 за звітний періодза період попередній звітному
Сума нарахованих дивідендів, грн.0.000 0.000 
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.0.000 0.000 
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 

Примітки: Дивиденти не нараховувались i не виплачувались в зв"язку з
тим що товариство за попередний та звiтний перiод за результатами
фiнансової дiяльностi збиткове.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
НайменуванняТОВ "Мiрта ЛТД" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ21136270 
Код території за КОАТУУ3210100000 
Територія (область)Київська область 
Районд/н 
Поштовий індекс07400 
Населений пунктБровари 
Вулиця, будинокГрушевського,2 оф. 116 
Міжміський код та телефон(04494) 4-63-97 
Факс(04494) 4-63-97 
E-mailд/н 
WWW-адресад/н 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАБ 323126 
Дата видачі ліцензії (дозволу)13 січня 2006 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
НайменуванняТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Консул" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ21131551 
Код території за КОАТУУ6110100000 
Територія (область)Тернопiльська область 
РайонТернопiль 
Поштовий індекс46008 
Населений пунктТернопiль 
Вулиця, будинокМедова, 12/а 
Міжміський код та телефон(0352) 43-00-23 
Факс43-00-23 
E-mailд/н 
WWW-адресад/н 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності0053 
Дата видачі ліцензії (дозволу)26 січня 2001 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України 

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
 Особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не подавалась.