Finance.ua
Назва емітентаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДМАШ"
Код за ЄДРПОУ05765109
Організаційно-правова формаВАТ

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Группа факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
Політичнід/н д/нд/нд/нд/н 
Фінансово-економічніЗменшення податкового тиску   Прийняття податкового кодексу 
Виробничо-технологічнід/н д/нд/нд/нд/н 
Соціальнід/н д/нд/нд/нд/н 
Екологічнід/н д/нд/нд/нд/н 
Приміткид/н

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Найменування продукції (виду продукції)*Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції**
незначний впливсередній впливзначний вплив
Машинобудування ЗАТ "ЕСМА" Україна   
Машинобудування Хмельницький механiчний завод Україна   

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції)*Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД**Одиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.)
Машинобудування д/н д/н д/н тис.грн. 0.000 6158.800 5955.700 
Інші товари (послуги):2928.500 2831.900 
Усього:9087.300 8787.600 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції)*Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)**Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
УкраїнаКраїни СНД та БалтіїКраїни дальнього зарубіжжя
Усього:Машини та обладнання метал (Україна) 80.800 0.000 19.200 
Усього:80.800 0.000 19.200 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

Вiдкрите акцiонерне товариство "Будмаш" засноване Регiональним вiддiленням Фонду державного майна україни по м. Києву шляхом перетворення державного пiдприємства "Дарницький завод по ремонту дорожньої технiки", що входило в систему Мiнтрансбуду СРСР. Введений в експлуатацiю в 1936 роцi, завод виробляє унiкальнi установки та машини, що використовуються при електрофiкацiї залiзничних дорiг; рiзного роду причепи для перевезення великогабаритних та важких вантажiв; форми для залiзобетонних виробiв, що використовуються у домо-, метро-, мостобудуваннi.
Накопичений великий досвiд, високий професiоналiзм, виробничий потенцiал ВАТ "Будмаш", а також технологiї, що використовуються на заводi, дають можливiсть колективу виробляти складнi, високоякiснi машини та механiзми.
ВАТ "Будмаш" розташовано в Дарницькому районi мiста Києва:
- загальна площа територiї заводу - 10,06 га
- виробничi примiщення - 23925 кв.м
- кiлькiсть спiвробiтникiв - 245 осiб.

Інформація про організаційну структуру емітента

ВАТ "Будмаш" у своїй структурi має такi органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Правлiння, Спостережна Рада, Ревiзiйна комiсiя. Їм пiдпорядковуються структурнi пiдроздiли: виробничий, економiко-фiнансовий; служба головного iнженера; адмiнiстративно-господарськi служби.
ВАТ "Будмаш" має два дочiрнiх пiдприємства, а саме: дочiрнє пiдприємство "Машбуд" та дочiрнє пiдприємство "Житло".
Фiлiї та представництва вiдсутнi.

Опис обраної облікової політики

Товариство веде облiкову полiтику своєї дiяльностi та складає звiтнiсть на пiдставi нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших чинних нормативних актiв України. Бухгалтерський облiк вiвся згiдно з журнально-ордерною формою з використанням комп'ютера. Стан аналiтичного та синтетичного облiку, первинних облiкових документiв, журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Витяг з аудиторського висновку

Фiнансова звiтнiсть вiдкритого акцiонерного товариства "Будмаш" станом на 31.12.2004 року складена у вiдповiдностi з установленими вимогами законодавства України та прийнятою облiковою полiтикою Пiдприємства на 31.12.2004 року.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

В даний час пiдприємство спецiалiзується на виробництвi:
- причепiв для перевезення дорожньо-будiвельної технiки вантажопiдйомнiстю до 60 т;
- причепiв для перевезення вiтчизняних та iмпортних комбайнiв, вантажопiдйомнiстю до 13 т;
- редукторiв рiзного типу, в т.ч."Ракето" для автобетонозмiшувачiв та iн.;
- розчинонасосiв моделей PH-2,4; - установок для перемiшування та подачi будiвельних розчинiв У-342.00.00.000.ПС;
- гiдравлiчних розгiнникiв шпал; - регуляторiв гальмiвних ричажних передач РКЗТ-675 для залiзничних вагонiв;
- виробiв точного стального литва вагою до 15 кг, та стального литва в землю - до 1000 кг;
- євроконтейнерiв для збору побутових вiдходiв; металоконструкцiй для домо-,метро-, мостобудування вагою до 20 т.
Технологiчний процес замкнений вiд початкової операцiї до кiнцевої ( заготiвельнi операцiї, механiчна обробка деталей, електро-, газозварювання, литво, механозборочнi роботи, фарбування). Вiд сезону залежить виробництво причепiв для перевезення комбайнiв.
Основнi ринки збуту: Україна, країни СНД, США.
Основнi замовники та покупцi продукцiї ВАТ "Будмаш": "Укрзалiзниця", ВАТ "Марiупольський завод тяжкого будування", Крюковський, Днiпродзержинський, Панютинський, Дарницький вагонобудiвнi та вагоноремонтнi заводи;
- НАК "Нафтогаз України";
-Будiвельнi пiдприємства: АТ Холдингова компанiя "Київмiськбуд", Завод iм.Ковальської, "Укрспецбудмеханiзацiя", "Укрмонолiтспецбуд";
Машинобудiвнi пiдприємства: ТОВ "Автоснаб-Сервiс", ЗАТ "Бориспiльський автозавод", Львiвський автобусний завод; ТОВ "Укрпромiнвест-Спецавтотехнiка", ВАТ "Черкаський автобус", Кураховський машинобудiвний завод, Київський завод "Магiстраль", Золотоноський машинобудiвний завод;
- Агротехнiчнi пiдприємства : "Агротехнiка", "Агроiнтер", "Агроiмпекс", "Агротехсервiс", "Новаско", "Райз", "Пактоем";
- Закордоннi партнери : Фiрма "Бауэр"(Германiя); Фiрма "Сентрал Першасинг"(США); Фiрма "Allround"( Австрiя); Фiрма "Schachtbau"(Германiя).
Спiвпраця з даними пiдприємствами триває вiд 5 до 35 рокiв.
Реалiзацiю продукцiї здiйснює комерцiйний вiддiл пiдприємства.
Матерiали, якi використовуються у виробництвi є в достатнiй кiлькостi. Рiвень впровадження нових технологiй в галузi - низький. Конкуренцiя носить не жорсткий характер. Продукцiя ВАТ "Будмаш", в порiвняннi з продукцiєю конкурентiв, є бiльш якiсною, має привабливу цiну та вимагає значно менших витрат на транспортування.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Iстотна проблема, яка впливає на дiяльнiсть емiтента - це ступiнь його залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень, що вiдповiдає аналогiчним показникам iнших пiдприємств країни.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

Штрафи не накладались.

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фiнансування дiяльностi емiтента проводиться за рахунок власних коштiв i авансiв замовникiв. Можливим шляхом покращення лiквiдностi - є збiльшення обсягiв виробництва.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Невиконаних договорiв немає.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

Розширення виробництва в поточному роцi, в порiвняннi з минулим, не планується. Фiнансовий стан в 2004 роцi залишається, як i в минулому, стабiльним. Емiтент не проводить дослiджень та розробок.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

Iнформацiя вiдсутня.