Finance.ua
Назва емітентаАкцiонерне товариство "Одеський завод "Гамбринус"
Код за ЄДРПОУ00374611
Організаційно-правова формаВАТ

Основні відомості про емітента

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента

Повне найменуванняАкцiонерне товариство "Одеський завод "Гамбринус" 
Скорочене найменуванняАТ "Гамбринус" 
Код за ЄДРПОУ00374611 
за КОАТУУ5110137500 
Територія (область)Одеська область 
Районд/н 
Поштовий індекс65044 
Населений пунктм.Одеса 
Вулицяпр.Гагарiна, буд.9 
Міжміський код та телефон(048) 760-16-75 
Факс(048) 760-16-75 
E-mailpivnak@optima.com.ua 
WWW-адресад/н 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Номер свідоцтваА00 251588 
Дата видачі16 січня 1997 р. 
Орган, що видав свідоцтвоВиконавчий комiтет Одеської мiської ради 
Зареєстрований статутний капітал (грн.)4457608 

Банківські установи, що обслуговують емітента

Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за основним поточним рахунком
АБ "Пiвденний" 
МФО банку328209 
Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за валютним рахунком
АБ "Пiвденний" 
МФО банку328209 

Основні види діяльності

Код за ЗКГНГВид діяльності
18144 ВИРОБНИЦТВО ПИВА 
 ВИРОБНИЦТВО МIНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА ПРОХОЛОДНИХ НАПОЇВ 
 ВИРОБНИЦТВО ТАРИ З ПЛАСТМАС 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
д/н д/н  д/н  

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

НайменуванняМісцезнаходження (поштова адреса)
д/н
  
Асоціації
д/н д/н 
Корпорації
д/н д/н 
Консорціуми
д/н д/н 
Концерни
д/н д/н 
Інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами
д/н д/н 

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)66.353 
Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб839 
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)32.984 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)1100 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
1100 
 - сертифікатів облігацій
Кількість виданих бланків сертифікатів цінних паперів (штук)234 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
234 
 - сертифікатів облігацій

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)10 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)10 
Фонд оплати праці - всього (тис.грн.)56.000 

Інформація про посадових осіб емітента

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіРік народженняОсвітаСтаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Правлiння Ємельянов Володимир Олександрович 1952 вища 21 АТ "Самоцвети", директор 
Примітки:Наявнiстi непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини у посадових осiб емiтента не має.

 

член Правлiння Бондаренко Сергiй Васильович 1948 вища, Одеський технологiчний iн-т 23 Приватний пiдприємець 
Примітки:Наявнiстi непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини у посадових осiб емiтента не має.

 

член Правлiння Васильчук Микола Сергiйович 1947 вища, Одеський технологiчний iнститут 28 Одеська пищевкусова фабрика, грущик 
Примітки:Наявнiстi непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини у посадових осiб емiтента не має.

 

член правлiння Клiмочкин Анатолiй Iванович 1944 вища,Воронежський технологiчний iнститут 27 Одеський пивзавод 2, головний пивовар 
Примітки:Наявнiстi непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини у посадових осiб емiтента не має.

 

Член правлiння Колесник Любов Степанiвна 1946 вища, Одеський iнститут народного господарства 20 Об,єднання "Одесадрев", ст. економiст 
Примітки:Наявнiстi непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини у посадових осiб емiтента не має.

 

член Спостережної Ради Ярновський Олександр 1951 вища, Одеський полiтехнiчеський iн-т акцiонер 
Примітки:Наявнiстi непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини у посадових осiб емiтента не має.

 

Член спостережної ради Владов Андрiй Iванович 1945 вища 30 ВПКиНИИ, гол. iнженер 
Примітки:Наявнiстi непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини у посадових осiб емiтента не має.

 

Член правлiння-гол. бухгалтер Мандрик Надiя Миколаївна 1960 вища 16 ТОВ "Еквiст-Сiм", гол. бухгалтер 
Примітки:Наявнiстi непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини у посадових осiб емiтента не має.

 

Голова спостережної ради Макаренко Микола Євгенович 1952 вища 21 Директор магазинiв "Килимовий рай" 
Примітки:Наявнiстi непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини у посадових осiб емiтента не має.

 

10 Член спостережної ради Меллман Якоб 1953 вища акцiонер 
Примітки:Наявнiстi непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини у посадових осiб емiтента не має.

 

11 Голова Ревiзiйної комiсiї Бурдейна Валентина - Марiя Федорiвна 1945 вища 28 ТОВ "Буревестник", гол. бухгалтер 
Примітки:Наявнiстi непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини у посадових осiб емiтента не має.

 

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи/
П.І.Б. фізичної особи
Код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Пiдприємство "КОРМЕЛЬ" 25044843 65044, м.Одеса, пр. Гагарiна, буд.9, к.21 24.03.2003 8340336 46.776 8340336 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Портфельний iнвестор" 13892951 65012 м.Одеса вул.Велика Арнаутська, буд.2-а 19.05.2004 3461775 19.415 3461775 
д/н  0.000 
Усього:11802111 66.191 11802111 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаП.І.Б. посадової особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Голова Правлiння Ємельянов Володимир Олександрович 13.10.2004 2000 0.010 2000 
член Правлiння Бондаренко Сергiй Васильович 12.11.2001 2000 0.010 2000 
член Правлiння Васильчук Микола Сергiйович 21.04.2004 2000 0.010 2000 
член правлiння Клiмочкин Анатолiй Iванович 03.02.1999 8334 0.050 8334 
Член правлiння Колесник Любов Степанiвна 21.04.2004 2000 0.010 2000 
член Спостережної Ради Ярновський Олександр Абрамович 24.03.2003 2000 0.010 2000 
Член спостережної ради Владов Андрiй Iванович 24.02.1997 715867 4.010 715867 
Голова спостережної ради Макаренко Микола Євгенович 21.04.2004 2000 0.010 2000 
Член спостережної ради Меллман Якоб 24.03.2003 2000 0.010 2000 
Голова Ревiзiйної комiсiї Бурдейна Валентина - Марiя Федорiвна 21.04.2004 1000 0.006 1000 
Усього:739201 4.136 739201 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

Найменування друкованого органуwww.finance.ua 
Передплатний індекс
Тираж
Дата публікації звіту20.05.2005 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівпозачерговічергові
  
Місце проведенням. Одеса, пр.Гагарiна,9, примiщення заводу. 
Дата проведення19 жовтня 2004 р. 
Кворум зборів (%)76.680 
Питання порядку денного:1. Затвердження договорiв перекредитування.
2. Затвердження змiн та доповнень до Статуту товариства.
3. Вибори керiвних органiв управлiння товариством. 

Інформація про дивіденди

Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період (якщо вони будуть виплачуватись) 
Дата початку виплати дивідендів за звітний період 
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період 
 за звітний періодза період попередній звітному
Сума нарахованих дивідендів, грн.0.000 0.000 
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.0.000 0.000 
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 

Примітки: д/н

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
НайменуванняРегiональний реєстротримач 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ01192970 
Код території за КОАТУУ5110137300 
Територія (область)Одеська 
Районд/н 
Поштовий індекс65044 
Населений пунктм.Одеса 
Вулиця, будинокпр-т Шевченко, буд.2 
Міжміський код та телефон(048) 7189-509 
Факс7189-509 
E-mailrrd@paco.net 
WWW-адресад/н 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАБ 177179 
Дата видачі ліцензії (дозволу)16 вересня 2005 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюДКЦПФР 

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
НайменуванняВоiнтер-Аудит 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ21034500 
Код території за КОАТУУ5110000000 
Територія (область)Одеська 
РайонПриморський 
Поштовий індекс65026 
Населений пунктм.Одеса 
Вулиця, будинокПiонерська, 5в 
Міжміський код та телефон(048) 7601365 
Факс760-13-65 
E-mailд/н 
WWW-адресад/н 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності1614 
Дата видачі ліцензії (дозволу)30 березня 2001 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюАПУ 

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
 д/н