Finance.ua
Назва емітентаВАТ "Львiвський дослiдний нафтомаслозавод"
Код за ЄДРПОУ00152394
Організаційно-правова формаВАТ

Додаток 6
до Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними
товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Группа факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
Політичні     
Фінансово-економічні   Х Отримання кредиту для покупки сировини, зниження цiни на нафту. 
Виробничо-технологічні     
Соціальні     
Екологічні     

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Найменування продукції (виду продукції)*Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції**
незначний впливсередній впливзначний вплив
Моторнi оливи АЗМОЛ Україна  Х  
Моторнi оливи Арiан Україна   Х 
Моторнi оливи Укртатнафта Україна  Х  
Трансмiсiйнi оливи ЛукОйл Росiя  Х  
Трансмiсiйнi оливи Арiан Україна   Х 
Трансмiсiйнi оливи АЗМОЛ Укпаїна  Х  
Гiдравлiчнi оливи Арiан Україна  Х  
Гiдравлiчнi оливи АЗМОЛ Україна   Х 
Трансформаторне масло Арiан Україна Х   
Трансформаторне масло Уфiмський завод трансформаторних олив Росiя  Х  
Спецiальнi оливи Арiан Україна  Х  
Спецiальнi оливи АЗМОЛ Україна   Х 
Консистентнi мастила Арiан Україна  Х  
Консистентнi мастила АЗМОЛ Україна  Х  
Консистентнi мастила Леол Україна   Х 
Мастильно-холодильнi рiдини Арiан Україна Х   
Мастильно-холодильнi рiдини АЗМОЛ Україна  Х  
Консервацiйно захиснi засоби ЛукОйл Росiя   Х 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції)*Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД**Одиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.)
Компонент дизпалива Ольвiт КД Ольвiт   тонн 1465.9 1252.6 0.0 
Олива трансмiсiйна Ольвiт ТЛ Ольвiт   тонн 316.7 416.2 0.0 
Олива трансформаторна Т-1500 Ольвiт   тонн 310.5 825.6 0.0 
Оливи моторнi: М-3042, М-20/3041 Ольвiт   тонн 138.0 384.4 0.0 
Оливи ректифiкати ОльвiтОР-1,ОльвiтОР-2,ОльвiтОР-3 Ольвiт   тонн 1260.7 1376.8 0.0 
Гiдрорiдина ФМI-РЖ Ольвiт  381900000 тонн 1287.1 3205.0 0.0 
Мастильно-холодильнi рiдини Ольвiт   тонн 413.0 1067.4 0.0 
Інші товари (послуги):557.8 0.0 
Усього:9085.8 0.0 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції)*Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)**Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
УкраїнаКраїни СНД та БалтіїКраїни дальнього зарубіжжя
Авiтол-2 Оливний дистилят переробки нафти, рослинна олiя 100.00 0.00 0.00 
МОР-У Оливнi дистиляти переробки нафти, хiмiчно активнi 100.00 0.00 0.00 
ГД-46 нафтовi оливи, присадки 100.00 0.00 0.00 
Ольвiт М-20/3041 нафтовi оливи, присадки 100.00 0.00 0.00 
Ольвiт М-3042 нафтовi оливи, присадки 100.00 0.00 0.00 
Ольвiна оливнi дистиляти переробки нафти, жири 100.00 0.00 0.00 
Ольвiт ОР-1, ОР-2, ОР-3 оливнi дистиляти переробки нафти 100.00 0.00 0.00 
Ольвiт Т-3-18 оливнi дистиляти переробки нафти, присадки 100.00 0.00 0.00 
Ольвiт ТЛ сумiш оливних дистилятiв 100.00 0.00 0.00 
Ольвол ЗБВ оливнi дистиляти, присадки 97.00 3.00 0.00 
ФМI-РЖ оливнi дистиляти переробки нафти, емульгатори 100.00 0.00 0.00 
Ольвiт Т-1500 оливнi дистиляти, антиокислюючi присадки 83.00 17.00 0.00 
Усього:0.00 0.00 0.00 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства

Вiдкрите акцiонерне товариство ВАТ "Львiвський дослiдний нафтомаслозавод" засновано рiшенням Державного комiтету України по нафтi i газу 73 вiд 04 березня 1994 року шляхом перетворення державного пiдприємства "Львiвський дослiдний нафтомаслозавод",вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 р. 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств". Iсторiя iснування заводу нараховує бiльше ста рокiв. Вiн заснований у 1896 роцi як невелика "Фабрика i рафiнерiя виробiв з нафти".У 1999 р. вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвський дослiдний нафтомаслозавод" повнiстю перейшло у колективну власнiсть.Згiдно до Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв 25.04.2001 р. ВАТ "Львiвський дослiдний нафтомаслозавод" дiє з метою одержання прибутку шляхом проведення науково-дослiдно та виробничої дiяльностi в одластi нафтопереробки, торгiвлiпродукцiєю пiдприємства.Пiдприємство займоє площу 14.7 га. Являється сучасним нафтопереробним комплексом, єдиним в Українi пiдприємством по переробцi унiкальної масляної нафти i одержання базових основ для виробництва високоякiсних змащувально-охолоджуючих рiдин, гiдрорiдин дляметалообробки та вугледобувних комплексiв, трансмiсiйних олив.

Інформація про організаційну структуру емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство об'єднує в своєму складi основнi виробництва:- атмосферно-вакуумна установка;- установка гiдротехнiчних олив;- установка по виробництву присадок та спецiальних олив;- установка по виробництву пластичного мастила "Ольвiна".Для забезпечення життєдiяльностi основних виробництв працюють допомiжнi пiдроздiли:- акредитована центральна заводська лабораторiя;- енергоцех;- дiльниця контрольновимiрювальних приладiв i автоматики;- ремонтно-механiчна дiльниця;- товаро-транспортний цех;- автотранспортна дiльниця.З метою виконання представницьких функцiй за межами мiсцезнаходження товариства створено представницьво.Назва представництва - "Представництво ВАТ "Львiвський дослiдний нафтомаслозавод" в м. Києвi".Мiсцезнаходження представництва - м. Київ, пров. Новопечерський, 5.

Опис обраної облікової політики

В цiлях формування показникiв фiнансової звiтностi межа суттєвостi прийнята в розмiрi 0,1 тис. грн.Тривалiсть операцiйного циклу з метою класифiкацiї активiв визначено 3 мiсяцi. Необоротнi активи вартiстю 0,5 тис. грн. вiдображаються в складi малоцiнних необоротних активiв. Резерв сумнiвних боргiв i резервування засобiв для здiйснення майбутнiх витраттовариства не створюється. Товариство використовує самостiно розроблений перелiк i склад калькулювання виробничої собiвартостi, а також перелiк i базу розподiлу постiйних i змiнних загальновиробничих витрат.Визначення амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв проводиться за методами i нормами передбаченими податковим законодавством. Оцiнка вартостi запасiв визначається за первiсною вартiстю, крiм випадкiв, передбачених стандартамибухгалтерського облiку. Метод облiку та оцiнка фiнансових iнвестицiй ВАТ.ВАТ фiнансових iнвестицiй не отримувало. Полiтика щодо фiнансування дiяльностi ВАТ.У своїй дiяльностi ВАТ намагається фiнансувати свої виробничi програми в основному за рахунок власних коштiв, якi на кiнець року складають 50% в структурi капiталу, проте внаслiдок додаткової потреби в обiгових коштах на пiдприємствi зросла сумазалучених коштiв з 1740 тис. грн. до 2495,6 тис. грн.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Продукцiя первинної переробки нафтиОльвiт КД - являє собою продукт прямої переробки нафти, використовується в якостi складового компоненту для виробництва дизельного палива. Може використовуватися як пiчне паливо для побутових та промислових цiлей.Ольвiт ОР-1, ОР-2, ОР-3 - оливнi дистиляти. Використовуються в якостi базових основ при виробництвi мастильно-холодильних рiдин, консистентних мастил, трансформаторних та спецiальних олив, а також джля сiльськогосподарської технiки. Моторнi, трансмiсiйнi, спецiальнi оливи та консистентнi, консервацiйнi мастилаОльвiт М-3042 - мiнеральна олива призначена для високофорсованих автотракторних дизелiв при роботi в лiтнiх умовах. Забезпечує мiнiмальне зношення двигуна, дозволяє максимально продовжити оливообмiн.Ольвiт М-2030/41 - моторна олива для високофорсованих автомобiльних карбюраторних двигунiв вiтчизняного виробництва.Ольвiт ТЛ, Ольвiт ТВ - оливи трансмiсiйнi для промислового обладнання. Випускається Ольвiт ЛТ - лiтня i Ольвiт ТЛ - всесезонна. Використовується для змащення редукторiв промислового обладнання, трансмiсiй автотракторної технiки для захисту вiд корозiїметалевої поверхнi.Ольвiт ГД-46 - гiдравлiчна олива. Використовується як робоча рiдина в гiдравлiчних системах верстатiв, автоматичних лiнiй, пресiв, а також для змащування високошвидкiсних коробок передач, напраляючих ковзання i кочення i в iнших вузлах та механiзмах депотрiбнi оливи з високими експлуатацiйними властивостями.Ольвiт Т-3-18 - олива трансмiсiйна всесезонна. Використовується для змащування агрегатiв, трансмiсiй вантажних автомобiлiв, тракторiв, тепловозiв, сiльськогосподарських машин.Ольвiт ПР - олива промивна. Використовується для промивки двигунiв вiд смолистих вiдкладень перед замiною моторних олив.Пластичне мастило "Ольвiна" (аналог - Солiдол жировий). Виготовлена на базi продуктiв рослинного та тваринного походження та мiнеральних олив з добавкою присадок, що забезпечують високi експлуатацiйнi властивостi. Призначена для змащування вузлiв тертя,кочення, ковзання, рiзних машин та механiзмiв.Олива трансформаторна Ольвiт Т-1500 - використовується для заливання трансформаторiв, оливних вимикачiв та iншої високовольтної апаратури як основний електроiзоляцiйний матерiал. Змащувально-охолоджуючi рiдини та гiдрорiдиниГiдрорiдина ФМI-РЖ - викорристовується у виглядi 3% водної емульсiї для гiдросистем шахтного обладнання, а також нарiзки металу.ЗОР Авiтол-2 - використовується у виглядi 3-5% водної емульсiї на операцiях лезової i абразивної обробки чорних металiв, мiдi i її сплавiв, алюмiнiю i його сплавiв, iндивiдуальних станках i централiзованих системах подач.ЗОР ОСМ-1 - використовується в операцiях алмазного хонiнгування, полiрування чавунiв, вуглецевих та низьколегованих сталей.ЗОР ОСМ-з - використовується в операцiях сверлiння, рiзьбо i зубооброблення, алмазноабразивного оброблення чавунiв, вуглецевих та низьколегованих сталей, а також швидкiсного розгортання метало-керамiчних втулок.Ольвол А-40М - використовується для охолодження двигунiв внутрiшнього згорання, а такоє в якостi робочої рiдини в теплообмiнних апаратах якi експлуатуються при температурi -40 + 105 0С.

Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів

При плануваннi збутової полiтики i маркетингу пiдприємство орiєнтується на такi групи споживачiв:1. Пiдприємства машинобудiвного комплексу якi використовують в основному мастильно-охолоджуючi рiдини для металообробки - Авiтол-2, ОСМ-1, ОСМ-3, Т-1500, М-3042, Ольвiт ТЛ, Ольвiт Т-3-18, ФМI-РЖ, Ольвiна (солiдол жировий).2. Пiдприємства вуглевидобувного комплексу - ФМI-РЖ.3. Енергогенеруючi компанiї - для потреб яких налагоджено випуск трансформаторної оливи Т-1500.4. Сiльськогосподарськi пiдприємства - споживачi трансмiсiйних, гiдравлiчних, моторних олив - Ольвiт М-3042, Ольвiна (солiдол жировий), Ольвiт ТЛ, Ольвiт Т-3-18, ГД-46.5. Промисловi пiдприємства - споживачi Авiтол-2, ОСМ-1, Ольвiт М-2030/41, Ольвiт М-3042, Ольвiна, Ольвiт ТЛ, ГД-46.6. Група посередникiв (дирерiв) - ТзОВ "Техномаст" - споживачi ОСМ-1, ФМI-РЖ, Авiтол-2,, трансформаторна олдива Т-1500. СП УкраАБВ - споживачi Ольвiт ОР-1, ОР-2, ОР-3, М-2030/41, ФМI-РЖ, Ольвiт ТЛ.7. Приватний сектор - споживачi моторних олив - Ольвiт М-2030/41, Ольвiт М-3042, охолоджуючi рiдини.Пошук ринкiв збуту за кордоном проводиться за допомогою комп'ютерної мережi, рекламних i довфдкових матерiалiв.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент

В даний час стан галузi в якiй функцiонує емiтент можна характерезувати як незадовiльний. Така ситуацiя пояснюється рядом факторiв, зокрема:- недосконалiсть податкової системи, що приводить до неможливостi збiльшення обiгових коштiв, а вiдповiдно i обсягiв виробництва;- зменшення асигнувань у нафтопереробнiй галузi, що призводить до неможливостi розробки i впровадження у виробництво прогресивних технологiй та нових видiв продукцiї.

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента

На внутрiшньому ринку продукцiї нафтопереробної галузi України панує досить жорстка конкуренцiя. Таке положення пояснюється перенасиченням ринку оливами та охолоджуючими рiдинами як вiтчизняних виробникiв, а саме: ГАЛОЛ, МАСТ, НПК Галичина, АЗМОЛ, так iзарубiжнихфiрм таких як "SHELL", "ESSO", "MOBIL", "OMNILUB", якi в результатi мiцного фiнансового становища та всесвiтньовiдомого iменi можуть проводити крупномасштабнi маркетинговi дослiдження, а також впроваджевати на короткий термiн демпiнговi цiнидля заохочення споживачiв.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Iстотними проблемами якi впливають на дiяльнiсть емiтента є:- нестача оборотних коштiв;- неплатiжеспроможнiсть споживачiв, особливо сiльськогосподарського виробника;- висока цiна на нафту;- недосконалiсть податкового законодавства.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

За звiтний перiод емiтентом виплачено пенi на суму 2,3 тис. грн. за несвоєчасну сплату податкiв.

Політика щодо фінансування діяльності

Товариство проводить свою дiяльнiсть в досить складнiй фiнансовiй ситуацiї. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi становить 0,01 при нормативному значеннi 0,2, що характерезує зовнiшню ознаку неплатоспроможностi заводу. Коефiцiєнт покриття платоспроможностiстановить 1,01 (нормативне значення 2-2,5).Для стабiльної роботи пiдприємства гостро невистачає обiгових коштiв. Для поповнення обiгових коштiв завод у звiтному перiодi отримував кредити на загальну суму 3400 тис. грн.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів

На кiнець звiтного перiоду укладено договорiв на загальну суму 1835,2 тис. грн. Вiд виконання цих договорiв очiкується прибуток на загальну суму 173 тис. грн.

Прогнози та плани

На пiдставi аналiзу реалiзацiї продукцiї за минулi роки iз врахуванням потужностей сформовано план виробництва нафтопродуктiв на 2003 рiк. В результатi виконання плану виробництва та реалiзацiї нафтопрподуктiв обсяг реалiзацiї становитиме 17085 тис. грн.Очiкуваний прибуток вiд реалiзацiї продукцiї становитиме 530,5 тис. грн.

Інша інформація

---