Finance.ua
Назва емітентаВАТ" Київське будiвельне управлiння теплових мереж"
Код за ЄДРПОУ00120158
Організаційно-правова формаВАТ

Опис бізнесу

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

"Київське будiвельне управлiння тепелових мереж" створене 01.01.78р., вiдповiдно Мiненерго СРСР вiд 25.08.77р. За 183 та тресту "Пiвдененргобуд" вiд 30.11.1977р. На основi госпрозрахункової дiльницi по будiвництву теплових мереж Будiвельно-монтажного управлiння "Пiвдененергосантехмонтаж". Згiдно наказу Мiненерго України вiд 24.01.1994р. 11 "КБУ теплових мереж" набуло статусу юридичної особи i стало державним пiдрпиємством i було пiдпорядковане ВГО " Київенерго". З 30.08.94р. Було укладено договiр оренди 210 з регiональним вiддiленням фонду державног майна України по м. Київ, в наслiдок чого управлiння отримало назву Колективне пiдприємство "Київськен будiвельне управлiння теплових мереж". Згiдно наказу 690 вiд 24.04.96р. Орендне пiдприємство КП "Київське будiвельне управлiнння теплових мереж" перетворене у ВАТ "КБУ теплових мереж". З часу часу утворення i по теперiшнiй час Товариство виконує обов`язки генпiдрядника по будiвництву, реконструкцiї та ремонту теплових мереж в м. Києвi.

Інформація про організаційну структуру емітента

Управлiння Товариством здiйснюється через утворенi Товариством органи. Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом є Правлiння на чолi з Головою правлiння. Також контроль та нагляд за дiяльнiстю Товариства здiснюється з боку утворених органiв правлiння у Товариствi таких як, Спостережна рада та Ревiзiйна комiсiя на чолi з головою ради та комiсiї. Структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство не має. Вiдповiдальним за порядок здiйснення господарської дiяльностi Товариством є Голова правлiння.

Опис обраної облікової політики

Пiд час проведення аудиторської перевiрки ВАТ "КБУ теплових мереж", встановлено, що Товариство має затверджену облiкову полiтику вiдповiдно до вимог п. 5 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Облiкова полiтика Пiдприємства передбачає принципи та методи органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, порядок складання звiтностi та iншi органiзацiйнi аспекти здiйснення господарської дiяльностi. Основоположення облiкової полiтики пiдприємства вiдповiдають прийнятим в Українi стандартам бухгалтерського облiку та дiючим нормативно- правовим актам щодо здiйснення облiкової полiтики на пiдприємствi аудитором не встановлено.
Вiдповдно до положень облiкової полiтики, пiдприємством прийнята та використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку. В цiлому, за результатами проведеної аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ВАТ "КБУ теплових мереж", суттєвих порушень аудитором не встановлено.

Витяг з аудиторського висновку

Аудиторську перевiрку проведено згiдно Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти зобов'язують аудиторiв планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обiрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обiрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
На думку аудиторiв, фiнансовi звiти подають достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2006 року, а також фiнансовий результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за минулий рiк та вiдповiдають Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку i Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Фiнансова звiтнiсть Товариства свiдчить про низький рiвень стабiльностi i платоспроможностi Товариства.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

Основними видами дiяльностi Товариства є:
- Оптова торгiвля напiвфабрикатами з чорних i кольорових металiв, не вiднесеними до iнших пiдкласiв
- Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах бехз переваги продовольчого асортименту
- Виробництво металевих конструкцiй
- Здавання пiд найм власної та державної нерухомостi виробничо-технiчного та культурного призначення
- Здавання пiд найм земельних дiлянок
- Здавання пiд найм iнших машин та устаткування

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Дiяльнiсть емiтента здiйснюється у вiдповiдностi до норм чинного законодавства. Основними проблемами якi впливають на розвиток Товариства є низький рiвень обортностi дебiторської та кредиторської заборгованостi стосовно чого, Товариство має повiльнi темпи розвитку.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

Протягом звiтного перiоду факти виплати штрафiв та iнших санкцiй за прушення чинного законодавства вiдсутнi.

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Полiтика фiнансування дiяльностi Товариства побудована на госпрозрахунку щодо ведення дiяльстi. Тому основними джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є власнi та оборотнi кошти, а також позичковий капiтал.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Станом на звiтну дату наявнiсть договорiв щодо яких укладенi угоди але не виконанi вiдсутнi.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

Протягом наступних трьох рокiв Товариство планує збiльшити обсяги та масштаби дiяльностiу напрямку будiвництва, шляхом розширення видiв дiяльностi та застосування нових методiв управлiння товариством. Для реалiзацiї поставлених завдань товариство планує пiдвищити рiвень обертаємостi кредиторської та дебiторської заборгованостi, а також залучити позичковий капiтал, що на думку експертiв Товариства надасть змогу реалiзувати поставленi завдання.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

iнша iнформацiя, що може бути iстотною для iнвестора щодо оцiнки фiнансового стану у Товариства вiдсутня.

Ознака рейтингового агентства 
Найменування рейтингового агентства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата визначення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту 
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н